Abstrakty

Plenární přednáška
Historie československé geografie průmyslu
(doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.)

 

Moderovaná neformální diskuze
(Nevy)řešené otázky české a slovenské geografie průmyslu
(Mgr. Marián Kulla, PhD., RNDr. Jan Ženka, Ph.D.)

 V tomto panelu budeme diskutovat tradiční, avšak stále aktuální a nevyřešené otázky, se kterými se potýká téměř každý průmyslový geograf bez ohledu na konkrétní zaměření. Nechceme se omezit pouze na nejnovější a vysoce specializované koncepty západní geografie, které mohou být relevantní jen pro malou část diskutujících. Níže uvedené tematické okruhy představují spíše problémy, které běžně řešíme v základním i aplikovaném výzkumu a výuce. Dotkneme se tedy teoreticko-metodologických, aplikačních i didaktických aspektů geografie průmyslu se zaměřením na českou a slovenskou obec. Budeme se věnovat následujícím otázkám:

Do jaké míry máme studovat firemní, odvětvovou a regionální úroveň vývoje průmyslu?

Na jakých územních jednotkách je optimální studovat vývoj průmyslu?

Které vědní obory mohou být v současnosti zdrojem inspirace pro geografii průmyslu? Které koncepty, data a metody z jiných oborů mohou být využity?

Jaká je budoucnost tradičních odvětví českého/slovenského průmyslu? Jaká je budoucnost starých průmyslových regionů na území Česka a Slovenska?

Jaká je role průmyslu v rozvoji českého/slovenského venkova? Jaké pozitivní a negativní dopady přináší venkovská industrializace? Existují zásadní rozdíly v odvětvové struktuře mezi městskými a venkovskými regiony? Jak vznikají firmy na venkově?

Co může česká a slovenská geografie průmyslu nabídnout světu? Jaké české/slovenské průmyslové regiony, firmy, mechanismy, trendy či procesy jsou natolik důležité a zajímavé, že jejich analýza může obohatit zahraniční teoretickou diskusi v geografii průmyslu? Jak se vymanit ze svěrací kazajky českého/slovenského kontextu a zbavit se provinčnosti?

Jak lze v českých/slovenských podmínkách stimulovat či regulovat rozvoj průmyslu nástroji regionální politiky? Jaká jednoduchá a srozumitelná doporučení pro politiky lze vyextrahovat ze závěrů našich složitých analýz?

Co má obsahovat trivium geografie průmyslu pro vysokoškolské studenty geografie (učitelských kombinací)? Jaké teorie/koncepty/autory/faktografii mají bezpodmínečně znát naši studenti? Máme klást důraz spíše na teoretickou výuku obecných trendů a mechanismů, nebo máme více vyučovat faktografii? Na jaké geografické úrovni máme ilustrovat teoretickou problematiku: globální, EU, Česko/Slovensko, kraj, město?